Regelgeving en Privacy

REGELGEVING

Om goede kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen, heeft de overheid via de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO) rechten en plichten geformuleerd voor zowel cliënten als behandelaren. Belangrijke rechten van de cliënt zijn het recht op informatie, geheimhouding, dossierinzage, het zelf kiezen van een hulpverlener en het indienen van een klacht. Hiernaast werken wij volgens de beroepscode voor psychologen, de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 

KLACHTEN

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling. Je kunt ons dit laten weten zodat we hierover samen in gesprek kunnen. Je kunt je vraag of klacht ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt je hier kijken. 

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je hier.  

Gz-psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Je kunt je klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Op de website van de LVVP is meer informatie te vinden. 

DBC- INFORMATIE SYSTEEM (DIS)

DIS is het landelijke DBC-informatiesysteem. Hierin worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling. Dit is zonder persoonlijke gegevens zoals je naam, adres of woonplaats. Wij zijn verplicht om gegevens aan te leveren. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen. Als je hiertegen bezwaar hebt kun je een privacy verklaring tekenen.

 Op de factuur staan je NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) . Het kan zijn dat je klachten vermeld worden, maar dat is dan in de vorm van een zogenoemde productgroep. Zoals stemmingsstoornis, angststoornis e.d. 

KWALITEITSSTATUUT

Iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen.

VERKLARINGEN AAN DERDEN

Wij schrijven geen verklaringen aan derden. Als er informatie gevraagd wordt door bijvoorbeeld het UWV, een advocaat, een bedrijfsarts, arbo dienst, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar dan mogen wij (met jouw toestemming) ten hoogste alleen feitelijke informatie geven. Wij geven geen verklaringen af over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden. Wij mogen geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel.